Vẫn là trẻ con nên vẫn còn bận :)))

2r sáng, bụng đói, 1 game đang build, 1 game đang nghe feedback demo, 1 game đang support bug.